Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy (Zwrot towaru)


1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (przykładowy wzór takiego oświadczenia dostępny poniżej), telefonicznie lub mailowo, w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Konsumentowi Towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 
4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Warunki reklamacji


1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy (ul. Równa 2, 62-200 Gniezno) lub pocztą e-mail na adres shop@fnak.pl.

3. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności (przykładowy wzór takiego dokumentu dostępny poniżej).

4. Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Usługodawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.

5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca, zgodnie z żądaniem Klienta, naprawi reklamowany Towar (przywróci do stanu zgodnego z Umową sprzedaży) lub wymieni na pełnowartościowy. Jeśli naprawa lub wymiana nie będą możliwe, Klientowi przysługuje prawo żądania obniżenia ceny Towaru lub odstąpienia od umowy i zwrot wpłaconych należności. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, na podane przez Klienta konto bankowe lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

7. Towary oznaczone jako przecenione nie podlegają reklamacjom, których podstawą są wady będące przyczyną przeceny i wskazane w opisie Towaru.


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta:

tel.: 786 223 456
email: shop@fnak.pl


Dokumenty do pobrania:

1) Wzór zgłoszenia reklamacyjnego

2) Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość