Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

(wersja na dzień 05.05.2020)

§ 1

Informacje podstawowe

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fnak.pl prowadzonego przez Naskers Group sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie (62-200), przy ul. Równej 2  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314999 z kapitałem zakładowym w wysokości PLN 150 000,00, opłaconym w całości, której nadano numer NIP: 9522058138 oraz numer REGON: 141604094, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

§ 2

Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Biuro Obsługi Klienta – konsultanci Sklepu Internetowego Fnak.pl, z którymi można się kontaktować pod numerem telefonu +48 786 223 456 lub poprzez pocztę elektroniczną: shop@fnak.pl oraz przez komunikatory internetowe.

2) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

3) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

5) Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;

6) Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Fnak.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację Zamówienia, w szczególności: ilości Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

7) Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

8) Magazyn – magazyn zlokalizowany w Gnieźnie (62-200), przy ul. Równej 2 , w którym następuje kompletowanie przez Usługodawcę Zamówień Klientów. Zamówienia mogą być także realizowane bezpośrednio z magazynów dostawców.

9) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

10) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

11) Sklep Internetowy Fnak (dalej także jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.fnak.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

12) Strona – Usługodawca lub Klient;

13) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

14) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

15) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

16) Usługodawca – Naskers Group sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie (62-200), przy ul. Równej 2  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314999 z kapitałem zakładowym w wysokości:

PLN 150 000,00, opłaconym w całości, której nadano numer NIP: 9522058138 oraz numer REGON: 141604094

17) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 3

Warunki korzystania ze Sklepu

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

przedstawienie oferty Sklepu,

 • możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
 • informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
 • możliwość zapisania się do usługi newslettera,
 • możliwość korzystania z Konta Klienta.

2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-4 powyżej nie wymaga Rejestracji.

3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 5 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu) zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia odpowiednich rubryk i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu, a także po zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu.

5. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

 • system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
 • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 • zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
 • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

§ 4

Obowiązki Klienta (Użytkownika Sklepu)

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
 • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
 • niedostarczania i nieprzekazywania przez Klientów i Użytkowników treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 5

Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.

2. Klient może składać zamówienia na Towary także

 • wysyłając e-mail z zamówieniem na adres: shop@fnak.pl- całodobowo,
 • od pon. do pt. w godz. 8:00 - 17:00 pod nr tel. +48 786 223 456  (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

4. Proces składania zamówienia: Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez kliknięcie na pole „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru znajdującego się w Sklepie w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną. Następnie Klient ma możliwość wyboru formy dostawy (wraz ze wskazanym kosztem), a następnie wskazuje sposób płatności w oparciu o wyświetlane komunikaty. Następnie Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, danych osobowych i adresowych płatnika oraz uwag do zamówienia. Kolejny krok podczas składania Zamówienia to weryfikacja dotychczasowych informacji oraz ostateczne złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie w pole „Potwierdź”.

5. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

6. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

9. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

10. Jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka Towarów, okaże się, że realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone Zamówienie w całości; Klient może także wybrać podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie, ale będzie możliwa w terminie późniejszym (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na Zamówienie Towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na części i realizacji kilku wysyłek).

11. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

§ 6

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

 • przelewem w formie przedpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy,
 • gotówką przy odbiorze osobistym Towaru z Magazynu,
 • płatność za pobraniem w momencie odbioru Towaru dostarczanego przez firmę kurierską,
 • za pośrednictwem serwisu PayU (udostępnianego przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60 - 166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779 - 23 - 08 - 495,) – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową,
 •  za pośrednictwem serwisu Dotpay (udostępnianego przez Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadającą numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN, opłacony w całości gotówką),
 • na raty, korzystając z systemu ratalnego PayU.

5. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata), za pośrednictwem PayU lub Dotpay wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy, a w przypadku płatności ratalnych za pośrednictwem PayU realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia z Centrum Rozliczeniowego PayU o pozytywnym zakończeniu transakcji.

6. Podmiotem udzielającym pożyczki w systemie ratalnym PayU jest Alior Bank SA. Szczegółowe informacje dotyczące systemu ratalnego znajdują się w zakładce Raty PayU.

7. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego Fnak.pl przedstawiającej dany Towar może się znaleźć informacja o orientacyjnym czasie realizacji Zamówienia liczonego od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu Zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich Zamówionych Towarów.

8. Usługodawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem firmy kurierskiej.

9. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

2) niekompletności przesyłki,

3) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji

§ 7

Modyfikacja zamówień

1. Zmian w zamówieniu (np. dodawanie lub rezygnacja z Towarów, modyfikacja danych adresowych) Klient może dokonywać aż do momentu nadania przez Usługodawcę przesyłki z przedmiotem Zamówienia do Klienta. W/w zmian można dokonać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta Fnak.pl telefonicznie bądź poprzez e-mail.

2. Jeśli zmiany dotyczą rezygnacji z części lub całości Zamówienia, a zapłata za zakupione produkty została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została dokonana lub w inny sposób wskazany przez Klienta. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego, należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym (kwota będzie pomniejszona o faktycznie poniesione przez Usługodawcę koszty nadania przekazu pocztowego).

3. Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnienia Klienta do możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży.

§ 8

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (przykładowy wzór takiego oświadczenia dostępny poniżej), telefonicznie lub mailowo, w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Konsumentowi Towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

4. Towar powinien być zwrócony na adres Magazynu, tj.: ul. Równa 2, 62-200 Gniezno.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 9

Niezgodność Towaru z umową (reklamacje)

1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy (ul. Równa 2, 62-200 Gniezno) lub pocztą e-mail na adres shop@fnak.pl

3. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności (przykładowy wzór takiego dokumentu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

4. Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Usługodawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.

5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca, zgodnie z żądaniem Klienta, naprawi reklamowany Towar (przywróci do stanu zgodnego z Umową sprzedaży) lub wymieni na pełnowartościowy. Jeśli naprawa lub wymiana nie będą możliwe, Klientowi przysługuje prawo żądania obniżenia ceny Towaru lub odstąpienia od umowy i zwrot wpłaconych należności. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, na podane przez Klienta konto bankowe lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

7. Towary oznaczone jako przecenione nie podlegają reklamacjom, których podstawą są wady będące przyczyną przeceny i wskazane w opisie Towaru.

§ 10

Newsletter

 1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez:
 • zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia lub
 • zaznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu na swoim koncie w Sklepie Internetowym Fnak.pl w zakładce „Moje Konto” (odnośnik „Newsletter”) lub
 • wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: http://www.fnak.pl/newsletter/add.

3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego Fnak.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie:

 • po zalogowaniu na swoim koncie w Sklepie Internetowym Fnak.pl poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Newsletter”) lub
 • poprzez kliknięcie na link wypisujący („Wypisz się”) znajdujący się w każdym przesyłanym przez Sklep Newsletterze lub
 • kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego Fnak.pl.

§ 11

Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego Fnak.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”).

2. Promocje dzielą się na:

 • promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
 • promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego Towary objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu Towarów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze.

3. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

4. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego Fnak.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

§ 12

Pozostałe prawa i obowiązki

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

§ 13

Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 14

Dane osobowe

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem Towaru (kolor, proporcje itp.). Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.

6. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

7. Zmiana Regulaminu może się odbyć na zasadach określonych w art. 3841 kodeksu cywilnego.